Olsztyn ,
Warmia i Mazury

Start

Super User

Zebranie przedstawicieli Klubów Warmińsko-Mazurskiego Związku Jeździeckiego odbyło się 23.01.2018 w Olsztynie.Na 29 klubów z licencją na rok 2017 na zebraniu obecnych było 15 delegatów. Zebrani prowadzenie zebrania powierzyli Zbigniewowi WITKOWSKIEMU, który zapoznał zebranych z porządkiem obrad komunikując, że zebranie jest prawomocne przy wymaganym quorum.

Do sprawnego przebiegu zebrania - zebrani powołali komisję skrutacyjną w skład której weszli:

Andrzej ADAMIAK;

Krzysztof FERENSTEIN;

Anna ZAGRODZKA.

Zebrani jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Zgodnie z porządkiem obrad, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania (przeniesienia do Warszawy) i rezygnacją Pauliny KULON z pełnienia w zarządzie WMZJ - jako członek zarządu – funkcji sekretarza – przewodniczący zebrania ogłosił wybory uzupełniające do zarządu. Zgodnie z art. 18 STATUTU zebrani podjęli decyzję o wyborach jawnych. Zgłoszono tylko jedną kandydaturę: Lucjan TARNOWSKI reprezentujący klub u Robsonów, w głosowaniu jawnym uzyskał: za - 13, wstrzymało się – 2, przeciw – nie stwierdzono.

Tak więc większością głosów Lucjan TARNOWSKI został wybrany w skład zarządu WMZJ z powierzeniem funkcji sekretarza i zadeklarował zebranym prowadzenie strony internetowej naszego WMZJ.

Porządek zebrania wymagał podsumowania sezonu 2017 , które zostało zaprezentowane przez:

- z działalności sportowej i szkoleniowej - Krzysztof FERENSTEIN

- z realizowanych licencji i spraw sędziowskich - Zbigniew WITKOWSKI

- z aktualnej sytuacji finansowej i budżetu 2018 - Anna ZAGRODZKA

Zebrani podjęli Uchwały w sprawie:

- zatwierdzenia bilansu Związku za rok obrachunkowy 2017;

- zatwierdzenia rachunku wyników za rok obrachunkowy 2017;

- przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami na zwiększenie przychodów w roku 2018.

Zwrócono uwagę na potrzebę zwiększenia zainteresowania potencjalnych sponsorów działalnością naszego związku jeździeckiego, programami szkolenia, działalnością i rywalizacją sportową w wielu przypadkach wymagającą wsparcia finansowego.

Zebrani zaakceptowali zaproponowany wstępny kalendarz zawodów na rok 2018 sugerując uwzględnienie innych przedsięwzięć planowanych na terenie regionu Warmii i Mazur. Kalendarz po umieszczeniu na stronie internetowej jak co roku będzie na bieżąco korygowany.

Zaproponowany skład Komisji Egzaminacyjnej wymaga uzgodnienia z PZJ w celu weryfikacji uprawnień i po zatwierdzeniu zostanie opublikowany na stronie internetowej WMZJ.

Informacje o planowanych kursach (trenerów, instruktorów, gospodarzy toru), szkoleniach i ich terminach – będą na bieżąco podawane na stronie internetowej.

Na tym zebranie zakończono.