Olsztyn ,
Warmia i Mazury

Start

Super User
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
 
Protokół z zebrania 2018
 
Walne Zebranie Sprawozdawcze Warmińsko – Mazurskiego Związku Jeździeckiego odbyło się dnia 17.12.2018 w budynku wydziału Nauk Technicznych w Olsztynie.
 
Zebranie otworzył Prezes WMZJ o godzinie 16.45, została wybrana komisja skrutacyjna w której skład wszedł zarząd WMZJ. Następnie zgodnie z przegłosowanym jednogłośnie porządkiem obrad głos zabrała Pani Anna Zagrodzka – skarbnik WMZJ, która przedstawiała zgromadzonym sprawozdanie finansowe za rok 2018. Następnie głos zabrał Pan Zbigniew Witkowski, który przedstawił sprawozdanie ze spraw sędziowskich i licencyjnych. Wyjaśnił też kwestię podniesienia dofinansowania na MWiM z kwoty 5.000 zł na kwotę 10.000 zł oraz wypłacenia nagród z MWiM 2018 przez Związek na rzecz organizatora JKS „U Robsonów”. Obecny na sali Pan Robert Hestkowski zadeklarował niezwłoczne wypłacenie nagród po dostarczeniu listy zawodników wraz z numerami kont którym nagroda przysługuje. Zostało także odczytane sprawozdanie z posiedzenia Zarządu WMZJ przez Pana Witkowskiego.
 
Zarząd zaproponował powołanie komisji do spraw dzieci i rozgrywania zawodów w tej kategorii, która była by ciałem doradczym WMZJ i podjęła się opracowania regulamin. Spotkanie osób zainteresowanych działaniem komisji i kandydatów do tej że komisji zostało zaplanowane w sobotę podczas zawodów w JKS „U Robsonów” które odbędą się w lutym 2019r.Następnie padła propozycja wydania nadwyżki budżetowej Związku, w tej sprawie zostanie ogłoszona ankieta na stronie i propozycje zostaną rozważone na posiedzeniu Zarządu.
 
Na koniec zebrania omówiono i zatwierdzono Kalendarz na rok 2019. Zebranie o godzinie 18.30 zakończył Prezes Janusz Michalski.
 
Sekretarz
LT