W związku ze zbliżającymi się zawodami informujemy zawodników o obowiązku rejestracji/przedłużenia licencji w PZJ/WZJ.

Należy pamiętać że WZJ ma 14 dni na rejestrację oraz przedłużenie licencji, a jedynym źródłem weryfikacji przez sędziego jest baza ARTEMOR.

Poniżej wyciąg z PRZEPISÓW OGÓLNYCH .

Artykuł 14 NIEZBĘDNE DOKUMENTY

1. Odpowiedzialność za prawidłowość dokumentacji, warunkującej udział w zawodach, ponosi zawodnik, a w przypadku zawodnika niepełnoletniego – osoba go reprezentująca – rodzic, opiekun prawny lub osoba przez nich upoważniona.
2. Jedynym źródłem, potwierdzającym posiadanie licencji zawodnika i konia, odznaki jeździeckiej oraz potwierdzającym posiadany przez zawodnika stopień uprawnień jest zestawienie licencji i odznak, dostępne na oficjalnej stronie internetowej PZJ.
3. Zawodnik, przed każdym planowanym startem w zawodach, ma obowiązek sprawdzenia na oficjalnej stronie internetowej PZJ, czy licencje jego (wraz z posiadanym stopniem uprawnień) i koni figurują we właściwych zestawieniach.
4. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZJ/WZJ oraz zawodnik Kadry Narodowej podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie. Obowiązek ubezpieczenia, spoczywa na klubie sportowym będącym członkiem PZJ/WZJ, a w przypadku zawodnika Kadry Narodowej – na PZJ.
5. Szef ekipy zobowiązany jest, po przyjeździe na zawody, pod rygorem niedopuszczenia zawodnika lub konia do startu w zawodach, przedstawić sędziemu głównemu lub osobie przez niego delegowanej:
5.1. Dokumenty zawodnika:

5.1.1. Orzeczenie lekarskie, o ile nie widnieje w bazie publikowanej na oficjalnej stronie internetowej PZJ;

zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZJ/WZJ jest zobowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie,

minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określa, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich, a także zakres i częstotliwość wymaganych badań lekarskich, uwzględniając specyfikę współzawodnictwa sportowego,

orzeczenia lekarskie wydane na podstawie obowiązujących przepisów pozostają ważne przez okres na jaki zostały wydane.

6. Nieprzedstawienie dokumentów wymienionych powyżej powoduje niedopuszczenie do startu zawodnika lub konia, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa.
7. Sędzia dokonuje weryfikacji licencji i stopnia uprawnień sportowych zawodnika, licencji konia na podstawie danych z bazy, publikowanej na oficjalnej stronie internetowej PZJ.