Zgłoszenie zawodnika do rejestracji


Adres zamieszkania


Adres korespondencyjny jeśli jest inny niż zamieszkania:


Ja niżej podpisany/a wnioskuję o rejestrację w Warmińsko - Mazurskim Związku Jeździeckim: